Fabricat amb tauler de partícules tricapa de gruix 19 mm i densitat 660 kg./m3, acabat amb laminatge de baixa pressió. Els sobres es rematen amb cants de PVC o ABS de 2 mm de gruix, fresats i arrodonits amb en el mateix color que la superfície del sobre. Els sobres tenen les seves cantonades arrodonides amb un radi de 42 mm. Les taules utilitzen doble estructura horitzontal, que evita la flexió. Aquesta es fabrica amb tub metàl·lic de 2 mm de gruix. Els conjunts permeten l’electrificació horitzontal i vertical, així com la utilització de bases d’endolls en safates i sobre la taula. Els peus són en forma de compàs, de tub d’acer oval de 60 x 30 mm i de 2 mm. de gruix. L’altura de la taula és de 73 cm